GDPR: Persondataforordningen

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler “Lægerne
Rådhuspladsen” en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og
journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan “Lægerne Rådhuspladsen” behandler, bruger og videregiver dine
personoplysninger.
Typer af oplysninger
“Lægerne Rådhuspladsen” indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er
relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer,
arbejdsrelationer og uddannelse
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle
forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 Udarbejdelse af lægeerklæringer
 Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, herunder kommuner, forsikringsselskaber mv.
 Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

 Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 Afregningsformål
 Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning,
databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 Dokumentationspligt
 Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke
begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af
ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give
disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage
formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i
elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine
personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt
behandlingsforløb.
 Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed,
Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale
myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende
lovgivning.
 Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

 Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de
regionale afregningskontorer.
 Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
 Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige
personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme
personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel
9(2)(c) og (h).
 Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige
patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
(journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens
afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i
sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og
bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på
baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i
sundhedslovens § 43.
 Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i
sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at
tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af
samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter
instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 XMO (CompuGroup Medicial Danmark A/S)
 FMK (Fælles Medicinkort)
 IP Nordic, ip telefoni
 DAK-E (digitale forløbsplaner)
 Webreq (bestilling af laboratorieprøver)
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i
henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til
journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i
forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt
afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få
ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til
dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret,
individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der
ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du
velkommen til at kontakte os på
Adresseoplysninger på klinikken:
Lægerne Rådhuspladsen
Rådhuspladsen 1, mezz
8000 Aarhus C
Tlf. 86131617

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 15.00 8.00 – 11.00
Tirsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.00
Onsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 11.00
Torsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 11.00
Fredag 8.00 – 12.00 8.00 – 11.00

Lægerne Rådhuspladsen

Rådhuspladsen 1, mezz.
8000 Aarhus C
Tlf: 86 13 16 17
klinikkens CVR.nr. til 44102838